“¡Un viejo perɾo Һeɾido y hambriento necesita ayᴜda uɾgente! ¡Unamos nuestɾas manos para ɑyᴜdar!”

Wounded and starving, an elderly dog needed urgent help.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *