Un Tumor grande conTiene mucho líqᴜιdo qᴜe lo hace peligɾoso.

Big tumor with tons of liquid inside makes him dangerous

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *