Pequeño cachorro no puede parar de llorar de dolor, tirado solo en la calle cubierto de mil pulgas

Small puppy can not stop crying in pain, laid aloned on the street covered thousand fleas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *