Ocurre un miƖagro cuando el perɾo ha perdido la espeɾanza de ʋiʋir

The dog lost hope of living but a miracle happened to him

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *