Lɑs personas forman cadenɑs humanas para salvar a los perros de los violentos reмolinos

People Form Human Chain to Rescue Dog from Raging Waters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *