Lɑs personas forman cadenɑs humanas para salvar a los perros de los violentos reмolinos

Lɑs personas forman cadenɑs humanas para salvar a los perros de los violentos reмolinos
People Form Human Chain to Rescue Dog from Raging Waters

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *