Empapado por la lluvia torrencial por la noche, tiembla y llora cuando nadie lo ayuda.

Empapado por la lluvia torrencial por la noche, tiembla y llora cuando nadie lo ayuda.
Drenched in the pouring rain at night, he trembles and cries when no one helps him

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *