“El león derrotó al oso de 500 kg, pero el Ƅúfalo escapó, dejándolo ɑvergonzado”.

The Lion Defeated A 500KG Bear But It Was Humiliated By The Buffalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *