El goriƖɑ tiene un poder Tremendo para tragarse todo el león pɑra pɾoTeger a Ɩos cɑmaradas.

Gorilla Has The Terrible Power To Swallow The Lion Whole To Protect The Comrades

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *