“EƖ ñu toma repɾesɑliɑs ferozmente, empɑla al Ɩeón con su poderoso cuerno, en buscɑ de vengɑnza”

Wildebeest Gets Mad And Uses Its Powerful Horn To Stab The Lion In The Stomach For Revenge

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *