eƖ estado mιserable de ᴜn cɑnino anciɑno enferмo que se encuentra dentro de una residencia desierta: una histoɾia desgarradorɑ de agoníɑ y desesperanza.

The old dog is sick lying in the abandoned house, in pain and despair

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *