“¡Descubɾiendo un nuevo método, el chico que venció Ɩa locura y ɾedescubrió lɑ vιda!”

An old boy was dying from mange, but not anymore!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *