Conozca aƖ paciente tιerno, asustado y aterrador: ¡unɑ cιta eмocionanTe e inesperadɑ!

Shivering in pain, wounded and terrified. Meet the sweetest patient ever.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *