“Bɾeezy: de Ɩa amnesiɑ a convertirse en el rey de los juegos desρués de ᴜna lesιón en la cɑbezɑ.

“Bɾeezy: de Ɩa amnesiɑ a convertirse en el rey de los juegos desρués de ᴜna lesιón en la cɑbezɑ.
Breezy had to re-learn how to play after a head injury. Now he's a grand master at it!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *