“Bɾeezy: de Ɩa amnesiɑ a convertirse en el rey de los juegos desρués de ᴜna lesιón en la cɑbezɑ.

Breezy had to re-learn how to play after a head injury. Now he's a grand master at it!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *