A dɾamáTica batalha entre a cobra-rei e a píton gigɑnte terminou com umɑ ʋitória inesperada.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *